JKP ENERGETIKA JKP ENERGETIKA

ЈКП ЕНЕРГЕТИКА Трстеник

ЈКП „Енергетика“ Трстеник има 45 запослених који су распоређени у три организационе целине:
Инжињеринг и набавка
Производња и дистрибуција топлотне енергије
Економско комецијални и правни послови

КАДРОВИ

Број и кадровска структура ЈКП “Енергетика“ дата је у следећој табели


Р.бр.

Послови

Степен

Бр.запослених
на дан 31.12.2012.

Бр.запослених
на дан 31.12.2014.

Бр.запослених
на дан 31.12.2018.

1.

Послови за које се не захтева стручност и послови за које се захтева оспособљавање у трајању до једне године дана

I

5

4

/

2.

Послови за које се не захтева стручност и послови за које се захтева оспособљавање до две године дана

II

2

1

/

3.

Послови за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем до три године (квалификовани рад)

III

32

31

11

4.

Послови за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању четри или више година

IV

29

28

16

5.

Послови за које се захтева стручност која се стиче специјализацијом након средњег образовања у трајању од годину дана (висококвалификовани рад)

V

10

9

3

6.

Послови за које се захтева стручност која се стиче вишим образовањем

VI

11

8

5

7.

Послови за које се захтева стручност која се стиче факултетским односно високим образовањем

VII

13

10

10

У К У П Н О :

102

91

45