JKP ENERGETIKA JKP ENERGETIKA

ЈКП ЕНЕРГЕТИКА Трстеник

Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Енергетика“ Трстеник, основано је 21.августа 2003.године, издвајањем из система „Прва петолетка“ Трстеник.
Седиште је општина Трстеник, Крсте Босанца 3
Претежна делатност је снабдевање паром и климатизација.
Шифра делатности 3530
Матични број: 17507362
ПИБ: 103018564
Законски заступник: Мирољуб Ерић
Општинско Веће општине Трстеник је на седници одржаној 17.05.2013.године донело Решење бр. 022-33/2013-03 о новој цени топлотне енергије за стамбени простор која износи 98 дин./м2 (без ПДВ-а).